Privacy verklaring

Bij Loes Uitvaartverzorging vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacy statement leest u hier meer over.

Privacy Policy
Loes Uitvaartverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Loes Uitvaartverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Alleen persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Loes Uitvaartverzorging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten
Persoonsgegevens van (potentiële) klanten worden door Loes Uitvaartverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Toesturen van concept-tekst rouwkaart;
 • Toesturen van begroting ten aanzien van uw uitvaartwensen
 • Toesturen van antwoorden op de door u per e-mail gestelde vragen/opmerkingen
 • Toesturen van facturen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het contactformulier op de websites van Loes Uitvaartverzorging;
 • Het “Mijn laatste wensen” stappenplan op de website van Loes Uitvaartverzorging;
 • Telefonisch contact bij een melding van overlijden en de daaruit voortvloeiende persoonlijke gesprekken

De gevraagde gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier zullen door Loes Uitvaartverzorging worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). De gegevens worden in het dossier en de financiële administratie voor zolang de wet dat voorschrijft bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van ZZP-ers
Loes Uitvaartverzorging kan bij drukte, ziekte en/of vakantie ZZP-ers in huren. Persoonsgegevens van ZZP-ers worden door Loes Uitvaartverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst die schriftelijk dan wel mondeling met deze ZZP-ers is overeengekomen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Loes Uitvaartverzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Kopie ID;
 • Bankgegevens;

De persoonsgegevens worden door Loes Uitvaartverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst heeft. Daarna worden de gegevens in de financiële administratie voor zolang de wet dat voorschrijft bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Loes Uitvaartverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdrachten;
 • Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De mondeling en/of schriftelijk overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Loes Uitvaartverzorging de volgende persoonsgegevens van leveranciers vragen:

 • Voornaam contactpersoon;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam contactpersoon;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Adres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningummer.

De persoonsgegevens worden door Loes Uitvaartverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor zolang de wet dat voorschrijft.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De laatste verzorging en opbaring van de overledene;
 • De uitvaartlocatie;
 • Overheidsinstantie De Gemeente i.v.m. de aangifte van overlijden;
 • Het rouwdrukwerk;
 • Het rouwvervoer;
 • Locatie koffietafel indien afwijkend van uitvaartlocatie;
 • Advertentie in de (plaatselijke) krant;
 • Aannamesysteem waarin alle dossierinformatie verwerkt wordt;
 • Indien nodig spreker(s) bij uitvaarten

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij dit wettelijk verplicht is. Te denken valt aan een overlijden buiten de EU en de overledene overgebracht dient te worden naar Nederland.

Bewaartermijn
Loes Uitvaartverzorging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Loes Uitvaartverzorging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in mappen die in een af te sluiten kast, door middel van een slot, op kantoor staat.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze freelance medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@loesuitvaartverzorging.nl